Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия преди да използвате онлайн магазина Freeride.BG

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта Freeride.BG, декларирате, че сте съгласни и приемате настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Фрийрайд България ЕООД, ЕИК 206422996, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Президент Линкълн № 8А, бл. 1, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес http://freeride.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползването от него устройство интернет адреса http://freeride.bg, наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на http://freeride.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра http://freeride.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

Права и отговорности на страните:
Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Фрийрайд България има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: http://freeride.bg

Ограничаване на отговорността:
С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени и стоки
МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на заплатени от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София, ул. Българска легия No 2, телефон на потребителя – 0885162455, Freeride.BG, e-mail: sales@freeride.bg

Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части:  датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или  датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: sales@freeride.bg, като в случай че използва тази възможност, МАГАЗИНЪТ ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от МАГАЗИНА), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

При упражняване правото на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
Несъответствия на стоките и рекламации
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

В случай на липсащи стоки, констатирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на е-mail: sales@freeride.bg. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: http://freeride.bg. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.